Arbetsmiljö i skolan

Det är viktigt med en bra arbetsmiljö i skolan. Och arbetsmiljöreglerna gäller även i skolan och när eleverna har arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Det finns ett gediget regelverk som rör arbetsmiljö. Ytterst regleras det på EU-nivå med olika direktiv. På nationell nivå gäller bland annat arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166).

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön. Dessutom kan även arbetsmiljöfrågor regleras i kollektivavtal.

Vi tar här upp ett urval av regelsamlingar som vi tycker är viktigt att känna till för både skola och arbetsplatser som tar emot elever på APL.

Därför är arbetsmiljö i skolan viktigt

Varje år sker arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i det svenska arbetslivet. Flera av dessa olyckor med dödlig utgång skulle kunna ha förhindrats om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits.

Vidare anmäls det varje år drygt 400 elolyckor till Elsäkerhetsverket. Det är framförallt yngre personer som drabbas av elolyckor. 

Arbetskläder i verkstaden

Lärare ska föregå med gott exempel och vara arbetsklädd i verkstaden. Arbetskläder innefattar byxor och skor, vilket även gäller elever. På så sätt klär man in eleverna i en yrkesroll.

Försäkringsskydd

Ansvarig för arbetsmiljön på skolan bör vara väl insatt i huvudmannens försäkringsskydd vid arbete i verkstaden. Vad gäller till exempel om någon får en tung elmotor eller liknande på foten och man har flipflops på sig?

Minderårigas arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har en föreskrift om minderårigas arbetsmiljö i skola och på arbetsplatser. De har även tagit fram en vägledning till föreskriften.

Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)  innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna gäller arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Viktigt att känna till

Föreskriften AFS 2012:3 har bland annat regler för undersökning, riskbedömning samt medicinsk kontroll som ska göras innan arbete eller utbildning för minderåriga påbörjas. Vidare finns det regleringar om rutiner för introduktion och information, förbjuda arbetsuppgifter samt arbetstider.

Arbetsplatsen utformning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning har som syftet att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. 

Föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) gäller utformningen av arbetsplatser. Föreskriften tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning.

Nytt från 1 januari 2021 är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

Ladda ner

Personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) gäller arbetsgivare som ska informera arbetstagare om de risker som den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna reglerar varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål. 

Personlig skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket broschyr “Att välja personlig utrustning” innehåller råd för hur ni ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav ni ska ställa på den. 

Obligatorisk utbildning i arbetsmiljö

Sedan den 1 juli 2021 är det obligatoriskt för alla personer som vistas på en byggarbetsplats att ha genomgått en utbildning i arbetsmiljö, Safe Construction Training. Det gäller även elever som gör APL och lärlingar. Så se till att era elever gör utbildningen i god tid!

Goda kunskaper i regler kring arbetsmiljö hjälper till att skydda sig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Sedan den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som vistas på en byggarbetsplats.

Utbildningens syfte är att:

  • bidra till förståelse för de vanligaste riskerna inom byggbranschen och hur de kan förebyggas.
  • ge insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss, både som som individer och i grupp.
  • ge kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Eleven gör utbildningen online. Den är kostnadsfri och tar cirka 1,5- 2 timmar att genomföra. Efter genomgången och godkänd utbildning laddas resultatet automatiskt in i ID06 Kompetensdatabas.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content