Personuppgiftspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (”ECY”) har inrättats gemensamt av Föreningen Installatörsföretagen, 802000-7376 (”Installatörsföretagen”), och Svenska Elektrikerförbundet, 802000-7392 (”SEF”) inom ramen för ett kollektivavtal (”Kollektivavtalet”).

Installatörsföretagen och SEF är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för ECY. Installatörsföretagen och SEF har i enlighet med GDPR kommit överens om att det i första hand ska vara Installatörsföretagen som ska fullgöra skyldigheterna som tar sikte på dina rättigheter enligt GDPR och i övrigt säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för ECY sker i enlighet med GDPR. Du kan kontakta Installatörsföretagen (se nedan för kontaktuppgifter) om du vill ha mer information om denna överenskommelse.

Även om Installatörsföretagen har åtagit sig det primära ansvaret för ovan nämnda skyldigheter har du rätt att utöva dina rättigheter enligt GDPR emot var och en av Installatörsföretagen och SEF.

När det nedan anges ”vi” eller ”oss” så avses Installatörsföretagen och SEF gemensamt avseende behandlingen av personuppgifter inom ramen för ECY.

Vilka personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra vårt uppdrag och endast så länge som är nödvändigt (se mer om detta nedan).

För dig som är lärling är sådana personuppgifter i huvudsak namn, kontaktuppgifter (adress, e‑post, telefonnummer), personnummer, arbetsgivare, anställningstid, arbetad tid, utförda arbetsmoment, titel och roller, information om utbildningar och betygstatus, information om kompletteringsutbildning, utfärdade certifieringar (certifikattyp) och utfärdandedatum för dessa, underlag avseende genomförda utbildningar samt inloggningsuppgifter avseende de webbtjänster som vi tillhandahåller.

För dig som är certifierad elektriker är sådana personuppgifter i huvudsak namn, kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer), personnummer, utfärdade certifieringar (certifikattyp) och utfärdandedatum för dessa samt inloggningsuppgifter avseende de webbtjänster som vi tillhandahåller.

För dig som är handledare eller annan företrädare för lärlings arbetsgivare är sådana personuppgifter i huvudsak namn, kontaktuppgifter (adress, e post, telefonnummer), personnummer, arbetsgivare, titel och roller samt inloggningsuppgifter avseende de webbtjänster som vi tillhandahåller.

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Nedan anges för vilka ändamål som vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi har för behandlingen.

Ändamål

Rättslig grund

Att utöva tillsyn över och främja lärlingsutbildningen och övrig utbildning inom elbranschen.

Berättigat intresse.

Att upprätthålla kontakt med skolor och övriga organ verksamma inom yrkesutbildning och fortbildning.

Berättigat intresse.

Att informera om de olika typer av certifikat som vi utfärdar.

Berättigat intresse.

Att informera om bransch- och utbildningsrutiner.

Berättigat intresse.

Att fortlöpande registrera nya anställningar av lärlingar och teknikaspiranter.

Berättigat intresse.

Att vid behov anvisa kompletteringsutbildning.

Berättigat intresse.

Att fastställa erforderliga formulär för kontroll och uppföljning av lärlingsutbildningen.

Berättigat intresse.

Att handlägga ärenden angående dispens.

Berättigat intresse.

Att utfärda lärlingskort, certifikat över fullgjord lärlingsutbildning, intyg över fullgjord färdighetsträningstid och övriga certifikat (t.ex. ETG-certifikat).

Berättigat intresse.

Att bjuda in till och registrera elevuppgifter i samband med nationella branschprov.

Berättigat intresse.

Att validera svenska och utländska utbildningar.

Berättigat intresse.

Att handlägga frågor som hänskjuts till oss.

Berättigat intresse.

Systemadministration.

Berättigat intresse.

Fullgöra bokföringsskyldighet samt andra krav enligt lag.

Rättslig förpliktelse.

När det ovan anges ”berättigat intresse” som laglig grund, så innebär det att vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att uppfylla våra uppdrag och uppgifter som följer av Kollektivavtalet, inklusive avtal som vi ingått som ett led i att uppfylla våra uppdrag och uppgifter, och att du inte har motstående intressen eller rättigheter som väger tyngre.

Från vem vi kan få personuppgifter om dig

Utöver de personuppgifter som du lämnar till oss, kan vi få personuppgifter om dig från din skola eller utbildningsarrangör och från din arbetsgivare.

Till vilka vi kan lämna ut dina personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra konsulter och våra leverantörer av IT-tjänster, som vi genom avtal säkerställer inte får behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla oss den tjänst som de tillhandahåller. Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. I och med att de certifikat som vi utfärdar som utgångspunkt är av relevans under hela yrkeslivet, behåller vi som huvudregel uppgifter om utfärdade certifikat inklusive namn och personnummer fram till dess att den som certifikatet avser fyllt 68 år. Uppgifter som legat till grund för utfärdande av certifikat raderas vid utgången av det år som certifikatet utfärdades. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter.

Du har rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se ovan) samt att invända mot sådan behandling.

Du har också alltid rätt att avregistrera dig från eventuell direktmarknadsföring.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: dataskydd@installatorsforetagen.se, eller via telefon på: 08-762 76 00. Du kan även läsa mer om Installatörsföretagens behandling av personuppgifter här, och om SEF:s behandling av personuppgifter här.

 

Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!